top of page

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en/of overeenkomst tussen Monique Awater-Friebel, eigenaresse Quest 4 Words, Language Services en een opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Overeenkomsten, die afwijken van de algemene voorwaarden of deze aanvullen gelden alleen dan wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Monique Awater-Friebel, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


Offertes en prijzen

Alle offertes en prijsopgaven van Monique Awater-Friebel zijn vrijblijvend en opgesteld volgens de op dat moment bij Quest 4 Words geldende tarieven. Deze zijn vastgesteld op basis van een uurtarief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Betalingsvoorwaarden inclusief voorschotten worden in de offerte vermeld. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


Meerwerk

Alle offertes omvatten alleen de activiteiten zoals omschreven. De opgegeven tarieven zijn basistarieven. Meerwerk door wijzigingen, bijvoorbeeld additionele correcties of wensen door de klant of aanvullende woorden, worden extra in rekening gebracht.

Onder meerwerk valt ook moeilijk leesbare teksten c.q. teksten waar veel fouten in zitten, ingewikkelde zinsconstructies, aantal ‘moeilijke’ woorden, omvangrijke aanpassingen lay-out, maar ook voorbereidend knip- en plakwerk wanneer het brondocument niet in Word wordt aangeleverd.

Het verwachte aantal uur is gebaseerd op: een schatting en ervaring uit het verleden en op het aantal woorden, soort tekst, opmaak en de moeilijkheidsgraad van de tekst. Indien er toch sprake is van overschrijding, wordt dit vooraf en zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever overlegd.


Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Monique Awater-Friebel of –indien geen offerte is uitgebracht –door schriftelijke bevestiging van Monique Awater-Friebel van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Bevestiging per email is ook geldig.

Wijzigingen in de opdracht na totstandkoming van de overeenkomst worden na acceptatie door Monique Awater-Friebel schriftelijk of per e-mail bevestigd aan de opdrachtgever.


Intrekking opdracht

Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde onderzoekswerkzaamheden voor het overige gedeelte.


Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

Alle opdrachten worden door Monique Awater-Friebel naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uitgevoerd. De door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Monique Awater-Friebel het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, maar blijft ten allen tijden verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Monique Awater-Friebel zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

Op verzoek verstrekt de opdrachtgever inhoudelijke informatie over de tekst, documentatie en terminologiegebruik. De verzending hiervan valt niet onder de verantwoordelijkheid en/of rekening van Monique Awater-Friebel.

Monique Awater-Friebel is niet aansprakelijk voor schade onstaan door onjuistheid of onvolledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.


Eigendom materiaal

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven zijn alle teksten en ander materiaal door Monique Awater-Friebel geschreven en/of samengesteld eigendom van Quest 4 Words, Language Services.

Voor vertalingen, geredigeerde en geschreven teksten in opdracht van de opdrachtgever geldt dat deze tot het moment van volledige betaling eigendom blijven van Quest 4 Words, Language Services. Tot die tijd heeft de opdrachtgever geen gebruiksrecht.

De opdrachtgever vrijwaart Monique Awater-Friebel tegen eventuele aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.


Levering

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen leveringstermijn een streeftermijn. Indien er sprake is van overschrijding van deze termijn, wordt dit vooraf en zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever overlegd.

Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Monique Awater-Friebel is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

In geval van overschrijding door overmacht, voorzien of niet voorzien, waarop Monique Awater-Friebel geen invloed kan uitoefenen, maar hierdoor ook niet in staat is haar verplichtingen na te komen is Monique Awater-Friebel gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren.

Facturen en declaraties


Facturen en declaraties 

dienen uiterlijk binnen 15 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de deze is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 15 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.


Wijziging Algemene Voorwaarden

Monique Awater-Friebel is te allen tijden gerechtigd de Algemene Voorwaarden zonder nadere aankondiging te wijzigen, doch zal altijd zorgdragen voor de juiste verstrekking van de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zullen als bijlage bij elke offerte worden meegestuurd.

bottom of page